Esquema per temes

 • INS MANUEL SALES I FERRÉ

  L'institut Manuel Sales i Ferré és l´únic centre públic d’ensenyament secundari a Ulldecona. Acollim tota l’oferta educativa d’aquestes etapes adreçada a l’alumnat del municipi, inclosos els seus barris. Per tant, aquí podreu estudiar ESOBatxillerat, el Cicle Formatiu de Grau Mitjà “Sistemes microinformàtics i xarxes” i el PFI - Auxiliar de construcció.

  El projecte educatiu del nostre Institut té com a objectiu prioritari el màxim desenvolupament de les capacitats de tot l’alumnat, com a principi que fonamenta l’equitat i l’excel·lència, i que és garantia, alhora, de cohesió social. Per tal d’aconseguir-ho comptem amb un bon equip de professors/res que intenten potenciar els aspectes intel·lectuals, morals, culturals, socials i psicomotrius dels alumnes des d’un enfocament metodològic socioconstructivista que garanteixi l’assoliment de les competències bàsiques. 

  Posem molt d’èmfasi en l’atenció a la diversitat de l’alumnat i a la seva orientació acadèmica de cara a estudis posteriors. Som un centre en llengua catalana, aconfessional, respectuós i preocupat pel medi ambient, innovador amb les noves tecnologies i promotor de l’esport així com d’hàbits saludables de conducta. També considerem molt important la participació activa de tots els membres de la comunitat educativa, principalment de les famílies i de l’alumnat i, en aquest sentit, fem propici un clima de convivència fonamentat en el respecte mutu i la resolució dels conflictes per la via del diàleg.


  • Oferta formativa!

  • Vídeos promocionals